zorginfo

Antonius Consult - Alle zorginformatie op een pagina:

Op deze pagina vindt u alle informatie die van belang is rondom uw zorgtraject waar Antonius Consult bij betrokken is, een en ander in overeenstemming met het Kwaliteitsstatuut:

Kwaliteitstatuut PRijnart oktober 2018

Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

- Intervisie

- Bij- en nascholing

- Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

- De beroepscode van mijn beroepsverenigingen (NIP en VGCt), zie www.psynip.nl en www.vgct.nl

Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij:

Sylvia Melisse (GZ-psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog, klachtenfunctionaris) – smelisse@ #nospam# hotmail.com , hierbij haalt u #nospam# weg om het juiste email adres te gebruiken.

Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij de geschilleninstantie van het Nederlands Instituut van Psychologen (& P3NL), waar ik bij ben aangesloten. De geschillenregeling is hier te vinden:

https://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/algemeen

Wachttijd voor intake en behandeling

Op dit moment is er sprake van een wachttijd voor intake en behandeling, indien ik via 1nP.nl mijn diensten aanbiedt. De wachttijd aldaar is op te vragen via deze praktijk (www.1nP.nl)

Wachttijden (landelijk) zijn voorts in te zien via: https://www.kiezenindeggz.nl/

In de toekomst kunt u hier informatie vinden, gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Kosten en Vergoedingen

Wanneer er psychische klachten bestaan, is het altijd belangrijk om jouw huisarts hiervan in kennis te stellen. Deze kan je in eerste instantie doorverwijzen naar de POH-GGZ binnen zijn of haar praktijk. Wanneer de klachten meer zorg nodig hebben, kan de huisarts een verwijsbrief afgeven voor een Basis GGZ behandeling. Ook kan de huisarts, indien hij of zij hiertoe aanleiding ziet, gelijk doorverwijzen.

Psychologie consulten worden in beginsel vergoed vanuit de Basisverzekering die je hebt afgesloten met jouw zorgverzekeraar, mits je een verwijsbrief hebt ontvangen van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts en er sprake is van het vermoeden van het bestaan van een diagnose volgens de DSM5, die voor vergoeding in aanmerking komt.

Deze verwijsbrief moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De verwijzing moet voorzien zijn van een datum voorafgaand aan de behandeling en mag niet ouder zijn dan 9 maanden.
  • De naam van uw huisarts moet vermeld worden, samen met het praktijkadres en de AGB code van de huisarts.
  • De verwijsbrief moet door de huisarts of POH GGZ namens de huisarts ondertekend zijn.
  • Er moet een (vermoeden van) een DSM5 diagnose op vermeld staan.
  • Er moet aangegeven zijn dat het gaat om een verwijzing in de Basis GGZ/SGGZ en indicatie van het Product.

Afhankelijk van de verwijsbrief en de vastgestelde zwaarte van de problematiek, wordt een Product toegekend. Dit product bestaat uit behandeltijd, die onder te verdelen is in directe behandeltijd en indirecte behandeltijd. Indirecte behandeltijd wordt gebruikt voor alle administratieve werkzaamheden, waaronder onder andere de correspondentie met de huisarts.

  Product Kort  maximaal 300 minuten
  Product Midden  maximaal 480 minuten
  Product Intensief         maximaal 750 minuten

Voor mijn GGZ werkzaamheden geldt dat deze nooit hoger zijn dan:

NZA maximale tarieven ZPM

Indien sprake is van een Onvolledig behandeltraject, wordt het alsdan door de NZA vastgestelde tarief in rekening gebracht. 

Op dit moment heeft Antonius Consult geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Het voordeel voor jou als cliënt is dat een consult van een uur, ook echt een consult van een uur is in plaats van 45 minuten. Om duidelijkheid over jouw vergoedingsmogelijkheden te scheppen, geef ik een toelichting welke kosten aan de behandeling verbonden zijn.

GZ-psychologie

Voor zelfbetalende cliënten is het uurtarief conform het  NZA tarief ovp niet-basispakketzorg Consult per uur van toepassing. Voor particulieren is hierover geen BTW verschuldigd. Voor zakelijke tarieven kunt u contact opnemen.

Voor cliënten die met een verwijsbrief van de huisarts gebruik maken van de Basis GGZ, wordt na afloop van het traject een eindfactuur gemaakt. Vooraf wordt met jou besproken welk product van toepassing is, hoeveel sessies in dit product vergoed worden en waar de directe tijd en indirecte tijd uit bestaat. Deze factuur kan worden ingediend bij jouw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding, is met ingang van 1 januari 2017 het Kwaliteitsstatuut van toepassing. Hierin is onder andere vastgelegd dat aan cliënten gevraagd wordt vragenlijsten af te nemen (ROM meting) bij aanvang van de behandeling en bij het afsluiten daarvan. Bij aanvang zal hiertoe een verzoek gedaan worden. Ik vertel je graag meer over de regels hieromtrent.

Het volgende is hierbij belangrijk:

Eigen risico

Iedereen in Nederland heeft een jaarlijks “eigen risico”. Het wettelijke minimum eigen risico voor 2018 is € 385,-- euro per jaar. Dat betekent dat de eerste € 385,-- aan zorg die bij de zorgverzekeraar wordt ingediend, niet vergoed wordt. Wanneer je vrijwillig een hoger eigen risico hebt afgesloten, kan dit bedrag nog hoger zijn. In beginsel valt alle zorg uit het basispakket onder het eigen risico. Uitzonderingen hierop is onder andere de huisartsenzorg. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Belangrijk is om te beseffen dat het eigen risico het jaar betreft waarin de gesprekken plaatsvonden.

Omdat ik zonder contracten werk, is de kans aanwezig dat je niet de volledige rekening vergoed krijgt. Dat is omdat in  jouw polis kan staan dat je zorgverzekeraar slechts een deel van de nota hoeft te vergoeden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.  Het is ALTIJD verstandig om je polis en/of je verzekeraar te raadplegen voor nadere informatie hierover voordat je aan de behandeling begint, zodat hier later geen problemen van welke aard dan ook ontstaan. Probeer de informatie en toezeggingen van je zorgverzekeraar op schrift (email) te krijgen. Ook voor de medewerkers van de zorgverzekeraars kan het ingewikkeld zijn om alle regels hierover te weten, waardoor soms verschillende informatie wordt gegeven. Ook hier geldt dat het misverstanden later kan voorkomen.

Voor de trajecten die ik via 1nP.nl aanbiedt, geldt bovenstaande niet. 1nP.nl heeft contracten met zorgverzekeraars.

 

Facturen

In praktisch zin betekent dit voor jou dat je zelf de rekening aan Antonius Consult betaalt en deze indien deze voor vergoeding in aanmerking komt, zelf indient bij jouw zorgverzekeraar. Je bent en blijft dus zelf verantwoordelijk voor de betaling van de rekeningen. Op alle facturen van Antonius Consult zijn de betalingsvoorwaarden van het NIP van toepassing, zoals gedeponeerd gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Antonius Consult is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda, nummer 70672393.

Niet verschijnen op de afspraak

Als je niet verschijnt op je afspraak, of je korter dan 48 uur van te voren afmeldt (tenzij in geval van duidelijke overmacht, ter beoordeling van behandelaar), dan breng ik hiervoor 60 euro kosten in rekening die niet bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd kunnen worden.

Veranderen van zorgverzekering

Mocht je van zorgverzekeraar of polis willen veranderen, dan adviseer ik je om goed te onderzoeken en desnoods na te vragen hoe je dekking is bij het krijgen van psychologische consulten bij iemand die geen contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar.

 

PRIVACYREGLEMENT

Privacyreglement Antonius Consult, Versie 1: 27 oktober 2018

Inleiding

Gegevens van cliënten worden door Antonius Consult op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen AVG), de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) verwerkt en bewaard.

Antonius Consult verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de diagnostiek en behandeling van cliënten. Zij verzamelt ook niet meer gegevens dan in het kader van de behandeling strikt noodzakelijk is. Antonius Consult waarborgt de privacy van cliënten bij de opslag en het gebruik van persoonsgegevens conform de WBP, de WGBO en de Wbsn-z.

Voor de behandeling is toestemming nodig van de cliënt en/of dienst wettelijk vertegenwoordiger. In geval van behandeling van kinderen geldt het volgende. Hoewel Antonius Consult géén zorgcontracten met gemeenten heeft voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar, acht zij het noodzakelijk de regels hieromtrent wél te vermelden in haar privacyreglement. In voorkomende individuele consulten die niet voor vergoeding van de Gemeente plaatsvindt, heeft Antonius Consult toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd om een kind tot en met 11 jaar te behandelen. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar is naast de toestemming van de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd ook de toestemming van het kind nodig. Bij kinderen vanaf 16 jaar kan het kind zelf beslissen over het aangaan van een onderzoek of behandelingsgesprek.

Recht op informatie: Antonius Consult heeft een informatieplicht. Antonius Consult licht de cliënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek en de (eventuele) voorgestelde behandeling en de daaruit voortkomende ontwikkelingen bij de cliënt.

In voorkomende gevallen hebben bij behandeling van kinderen tot en met 11 jaar de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd recht op informatie over de behandeling. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar hebben zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd als het kind recht op inzage.

Recht op kopie: Cliënten van Antonius Consult hebben het recht op kopie van hun dossier.

In voorkomende gevallen hebben bij behandeling van kinderen tot en met 11 jaar de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd recht op kopie van het dossier van het kind. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar hebben zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd als het kind recht op kopie. Indien het kind 16 jaar of ouder is, heeft alleen het kind recht op kopie.

Recht op vernietiging: Een cliënt heeft het recht op vernietiging van zijn gegevens. Indien het verzoek tot vernietiging gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is, heeft Antonius Consult het recht het verzoek niet in te willigen. De persoonsgegevens die Antonius Consult om administratieve redenen nodig heeft (bijvoorbeeld de mogelijkheid om te declareren bij zorgverzekeraars) worden niet vernietigd.

Recht op verbetering of aanvulling: Een cliënt heeft het recht op correctie. Een cliënt kan verzoeken zijn eigen gegevens aan te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door Antonius Consult feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking of andere redenen.

Verstrekking van informatie aan verwijzer:  voor behandeling tussen Antonius Consult en de verwijzer (de (huis)arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan) mag op grond van het goed hulpverlenerschap vrij verkeer van relevante medische gegevens plaatsvinden van de betreffende cliënt over de behandeling van de cliënt, tenzij cliënt hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Een en ander is hiervoor vastgelegd in de Behandelovereenkomst die door cliënt voor aanvang van de behandeling wordt ondertekend.

Verstrekken van informatie aan aanvrager van onderzoek: Tussen Antonius Consult en de verwijzer (de (huis)arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan) mag op grond van goed hulpverlenerschap vrij verkeer van relevante medische gegevens plaatsvinden over het onderzoek van de betreffende cliënt, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt. In geval van een door derden aangevraagd onderzoek ter beoordeling van de gezondheidstoestand of (medische) behandeling, zoals de expertise en(eventueel) het psychodiagnostisch onderzoek, op verzoek van bijvoorbeeld een bedrijfsarts of verzekeringsarts ter uitvoering van een wettelijke regeling, kan de cliënt geen gebruik maken van het blokkeringsrecht. Dit betekent dat verzending van de rapportage waartoe opdracht is gegeven niet kan worden tegengehouden door de cliënt. De cliënt wordt wel conform de Beroepscode van het NIP in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het onderzoeksverslag. Eventuele bezwaren, aanvullingen of andere opmerkingen dient de cliënt in het tweede gesprek kenbaar te maken. De op- en/of aanmerkingen van de cliënt dienen vervolgens binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Antonius Consult toegestuurd te zijn. De brief met aanvullingen en/of opmerkingen van de cliënt zal dan samen met het onderzoeksverslag naar de opdrachtgever gezonden worden. Feitelijke onjuistheden kunnen ter plekke aangepast worden. In alle andere gevallen gaat Antonius Consult er van uit dat de cliënt akkoord is met het onderzoeksverslag.

Verstrekken van informatie aan anderen: Bij het verstrekken van gegevens aan anderen dan de aanvrager van onderzoek of de verwijzer voor behandeling, zal gelden dat de cliënt expliciet tekent voor verzending van de (medische) behandelinformatie. Algemene informatie over de voortgang van de behandeling wordt verzonden aan de vertegenwoordiger van de betalende instantie ter verantwoording van de rekening die Antonius Consult hen stuurt (procesinformatie). In voorkomende gevallen dienen bij kinderen tot en met 11 jaar de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd toestemming te geven voor het verstrekken van informatie over de inhoud van de behandeling aan derden. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar dienen zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd als het kind toestemming te geven. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming tot informatieverstrekking.

Overig: Antonius Consult neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van vertrouwelijke cliëntgegevens. De AVG vereist dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt. Bij Antonius Consult gaat het om dossiervorming in het kader van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. In dat kader dient de hulpverlener, gedurende minimaal 15 jaren, het dossier te bewaren. Na deze periode zal Antonius Consult besluiten het dossier te vernietigen en te verwijderen uit het elektronische patiëntendossier.

In het kader van verantwoording van kwaliteit van zorg, naar bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zullen cliëntgegevens geanonimiseerd uitgewisseld worden. Antonius Consult werkt met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De beveiliging van dit cliëntinformatiesysteem waarborgt de privacy van deze gegevens conform NEN7510. Deze norm specificeert zowel organisatorische als technische beveiligingseisen.

Antonius Consult is een eenmanszaak van drs. P. Rijnart MC. Het navolgende artikel is geschreven uit zorgvuldigheid, wanneer in de toekomst mogelijk sprake kan zijn van uitbreiding of samenwerking met andere partijen:

Indien sprake zou zijn van het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Antonius Consult ondertekenen, zowel tijdelijk als vaste medewerkers een verklaring van geheimhouding. Tevens zal wanneer dit het geval is, altijd een recente Verklaring Omtrent het Gedrag worden gevraagd. Eventuele werknemers mogen, zowel tijdens als na het dienstverband, geen informatie of gegevens over cliënten van Antonius Consult op enigerlei wijze naar buiten brengen of extern ter beschikking stellen aan derden. De toegankelijkheid tot gegevens van cliënten is beperkt tot degenen die vanwege werkzaamheden deze toegankelijkheid moeten hebben. Dit betekent dat (ook op mogelijk toekomstige nevenvestigingen) deze medewerkers alleen toegang hebben tot de dossiers van de betreffende vestiging. De medisch specialisten hebben indien noodzakelijk toegang tot alle dossiers vanwege hun specifieke en vaak vestiging overstijgende rol in de behandeling. De leden van een eventueel in te stellen kwaliteitsteam hebben toegang tot alle dossiers om in staat te zijn de kwaliteit er van periodiek te auditen.